Apoderament Apud Acta. Registre electrònic d'apoderaments

Apoderament Apud Acta. Registre electrònic d'apoderaments

La Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia estableix la posada a disposició en les oficines judicials d'un registre electrònic d'apoderaments Apud Acta, atorgats presencialment o electrònicament, per a qui ostente la condició d'interessat/ada en un procediment judicial a favor de representant, per a actuar en el seu nom davant l'Administració de Justícia.

Aquest apoderament és totalment gratuït i pot obtindre's per compareixença davant el lletrat/ada d'Administració de Justícia de qualsevol oficina judicial, o bé telemàticament a través de la Seu Judicial del Ministeri de Justícia.

L'Apoderament Apud Acta electrònic és efectiu en tot el territori nacional i permet realitzar les accions següents:

  • Donar d'alta un apoderament com a compareixent/representant.
  • Donar d'alta un apoderament com a poderdant.
  • Consultar el detall d'un apoderament en qualitat de compareixent/representant o poderdant.
  • Revocar o prorrogar l'apoderament Apud Acta, si el seu estat fóra vigent.
  • Descarregar el justificant de l'apoderament

Actualment es poden atorgar Apud Actes de caràcter general per a plets en l'enllaç següent:

Enllaç a la seu del Ministeri de Justícia