Avís legal

Avís legal

Informació legal

La Seu Judicial Electrònica de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant "la Seu") s'estén a la totalitat d'oficines judicials i fiscals situades en la Comunitat Valenciana. 

Responsabilitat

D'acord amb el que es preveu en l'article 4 de l'Ordre 8/2019, de 28 de maig, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es crea la seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana:

  1. La titularitat de la Seu correspondrà a la conselleria que tinga competències en matèria de justícia.
  2. La gestió tecnològica de la Seu serà competència de la conselleria amb competències en matèria de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
  3. Seran responsables de la gestió i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania i professionals en la Seu els titulars dels centres directius de la conselleria que tinga competències en matèria de justícia. Així mateix, la responsabilitat dels continguts correspondrà a l'òrgan que origine aquesta informació.

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en la Seu és la vigent en la data de la seua última actualització. La Generalitat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquesta Seu, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website.

La Generalitat realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en la Seu. No obstant això, la Generalitat no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'accés al Seu, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. La Generalitat no es responsabilitzarà de cap perjudici que poguera derivar-se d'aquest accés o ús d'informació.

En la Seu s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. La Generalitat no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços.

En tot cas, la informació continguda en aquesta Seu relativa a procediments judicials té caràcter orientatiu i il·lustratiu. No prejutja les decisions que en el curs dels processos puguen adoptar els Jutjats i Tribunals en la seua funció d'interpretació i aplicació de la Llei d'acord amb el principi constitucional d'independència judicial.

El contingut de la Seu i tots els seus serveis estan disponibles tant en valencià com castellà, garantint així el règim de cooficialitat lingüística. S'exceptuen els continguts integrats en la Seu que provinguen d'enllaços o seus electròniques externes que no tinguen el deure d'oferir continguts o serveis en aquestes dues llengües.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en la Seu suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell. La Generalitat realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjudicis que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

Aquesta Seu ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer i Firefox (per al funcionament de l'àrea privada l'equip de l'usuari ha de tindre instal·lada una versió JDK de Java no superior a la 1.4.2). La Generalitat no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat la Seu.

L'accés a l'àrea privada es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmés és només intel·ligible per a l'ordenador client i els servidors de la Generalitat www.accv.es La garantia de seguretat dels servidors ve recolzada per un certificat expedit Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la Seu, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat de la Generalitat, excepte expressa identificació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

La Generalitat es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades

L'accés a la Seu es realitza de manera anònima.

L'usuari que accedisca a l'àrea personal queda informat de la utilització i incorporació de les dades de l'usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i l'ús i la finalitat de la qual és la de poder oferir els serveis de subscripció de la Seu, no sent en cap cas les dades referides objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment inequívoc de l'afectat, d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Addicionalment per a poder accedir a algun dels serveis de la Web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la Generalitat podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l'òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconéixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà al Delegat de Protecció de Dades de la Conselleria de Justícia, c/ de la Democrácia, 77. Torre 4 (46018 València) o bé en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Les dades personals que es faciliten amb ocasió o per a la tramitació de procediments judicials quedaran incorporats als fitxers creats mitjançant l'Acord de 20 de setembre de 2006, del Ple del Consell General del Poder Judicial, de creació de fitxers de caràcter personal dependents dels òrgans judicials. El tractament dels mateixos es verificarà de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

La Generalitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret i la confidencialitat de les quals garanteix.

 

L'accés a la Seu implica de manera obligatòria la utilització de cookies. (Les cookies són xicotetes quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap cookie emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al correcte funcionament la Seu.

S'assumeix que en navegar per la Seu Judicial Electrònica vosté accepta l'ús de cookies.

Segons disposa l'article 6.1.e de l'Ordre 8/2019, de 28 de maig, s'inclou un enllaç a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Llei Aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Seu, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la Seu o de l'ús dels serveis que en ell es puguen oferir, serà competent la jurisdicció espanyola.

Gràcies per visitar-nos.