Relació de sistemes de signatura electrónica admesos en la Seu Judicial Electrònica

Relació de sistemes de signatura electrónica admesos en la Seu Judicial Electrònica

Un dels elements afavoridors de l'administració electrònica és la utilització de la signatura electrònica, gràcies a la qual els ciutadans poden realitzar transaccions veritablement segures i relacionar-se amb l'administració amb la màxima eficàcia jurídica.

L'ús de la signatura electrònica garanteix:

  • La privacitat de la informació, que només pot ser llegida per persones autoritzades.
  • La integritat de la informació, que no pot ser alterada en el transcurs del seu enviament o posterior emmagatzematge.
  • L'autenticitat, perquè confirma que el missatge rebut ha sigut enviat per qui diu que el va enviar, o que el missatge rebut és el que s'esperava.
  • El no repudi o confirmació de l'autoria d'un missatge enviat o d'una acció realitzada, perquè no se'n pot rebutjar la procedència.

A causa d'us múltiples certificats que poden utilitzar-se per a la identificació i la signatura, implantar sistemes que suporten totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Sistema de verificació del certificat de la Seu

Codi de Verificació segur:

 

Verificació de petjada de documents annexos en els justificants de registre

Validació de documents pdf signats